Plwiki_mediationW swojej pracy mediator dba o dobro stron, kieruje się przy tym następującymi zasadami:

Dobrowolności – uczestnicy mediacji biorą udział w mediacji dobrowolnie, podczas pierwszego spotkania mediator jest zobowiązany do odebranie od stron dobrowolnej zgody na przeprowadzenie mediacji. Strony mają możliwość wycofania się na każdym etapie postępowania mediacyjnego. Mediator nie może wywierać żadnej presji na stronach, nakłaniać do udziału w mediacji.


Bezstronności – strony w procesie mediacji mają równe prawa i są jednakowo traktowane. Mediator podczas sesji mediacyjnych dba o równowagę między stronami. Każda ze stron może  poinformować mediatora jeżeli czuje, że mediator jest stronniczy. Respektując godność stron mediator umożliwia im odnoszenie się do siebie z szacunkiem


Neutralności – mediator jest neutralny co do przedmiotu sporu i znalezionych rozwiązań.  Mediator nie narzuca ani nie sugeruje stronom rozwiązania, ani też nie wypowiada swoich opinii na temat sporu. Rozwiązanie konfliktu zależy wyłącznie od stron mediacji.


Poufności – wszystko, co jest poruszane na spotkaniu informacyjnym i posiedzeniu mediacyjnym jest poufne. Mediator nie może ujawnić tego, co usłyszał osobom trzecim ani instytucjom. Końcowym efektem pracy mediatora ze stronami postępowania mediacyjnego jest spisanie ugody i protokołu lub sprawozdania. Protokół bądź sprawozdanie zawierają jedynie podstawowe informacje o tym, kto brał udział w mediacji, ile było spotkań mediacyjnych, gdzie się odbywały.


Akceptowalności – mediator powinien być zaakceptowany przez strony, nikt nie ma prawa narzucać wyboru mediatora. Każda ze stron ma prawo poprosić o zmianę mediatora. Proces mediacji kieruje się też pewnymi regułami i zasadami. Zostają one ustalone na początku wspólnego posiedzenia i zaakceptowane przez wszystkich uczestników mediacji. W przypadku braku akceptacji reguł i zasad mediacja nie może być przeprowadzona.


Bezinteresowności – mediator podczas sesji mediacyjnych nie może wykorzystywać kontaktu ze stronami  do uzyskania własnych korzyści, nie może mieć żadnego własnego interesu z faktu zawarcia lub nie zawarcia ugody podczas mediacji.


Profesjonalizm – mediator ciągle poszerza swoją wiedzę i umiejętności posługiwania się nią zgodnie z dobrem i interesem stron. Mediator powinien ukończyć specjalistyczne szkolenia z mediacji.


Szacunek – mediator szanuje godność stron i dba, żeby strony odnosiły się do siebie z szacunkiem.

Podziel się ze znajomymi