Mediacja karna co to jest?

Mediacja karna to pozasądowa metoda rozwiązywania konfliktów między skonfliktowanymi stronami w obecności mediatora który jest bezstronny i neutralny. Dodatkowym celem mediacji karnej jest naprawa wyrządzonej szkody.


Korzyści wynikające z mediacji karnej?

 •   Mediacja daje szansę zadośćuczynienia.
 •   Mediacja karna daje możliwość uzyskania przez ofiarę szybkiej rekompensaty od sprawcy czynu.
 •   Osoba poszkodowana w trakcie postępowania mediacyjnego może swobodnie się wypowiadać,  precyzować oczekiwania wobec sprawcy.
 •   Mediacja daje szansę sprawcy jak i ofierze, na przywrócenie zaufania społecznego
 •   Mediacja daje szansę poznania przyczyn zaistniałej sytuacji

Co może być przedmiotem mediacji?

 • Fizyczne i psychiczne znęcanie się nad rodziną
 • Oszustwo
 • Przywłaszczenie mienia
 • Zniszczenie mienia
 • Groźby karalne
 • Spowodowanie obrażeń ciała
 • Naruszenie nietykalności cielesnej
 • Wypadek drogowy
 • Pomówienie
 • Znieważenie

W jaki sposób można rozpocząć mediację?

Sprawa może zostać przeniesiona do mediacji z woli lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego.

 1. W postępowaniu przygotowawczym: policja i prokurator.
 2. W postępowaniu sądowym : sąd

Odmowa w procesie mediacyjnym, czy jest możliwa?

Zgodnie z zasadą dobrowolności strona może odmówić udziału w mediacji.


Ugoda mediacyjna, jaką ma moc?

W mediacjach karnych ustawodawca nie przewidział procedur umożliwiających zatwierdzenie ugody mediacyjnej.


Co to jest protokół z mediacji?

Protokół sporządzany jest przez mediatora i obejmuje:

 • miejsce i czas prowadzenia mediacji,
 • nazwiska i adresy stron,
 • imię, nazwisko i adres mediatora,
 • wynik mediacji

Odpis protokołu zostaje przekazany stronom, oryginał zostaje złożony w sądzie.

Jeśli w procesie mediacji została zawarta ugoda zostaje ona złożona w sądzie jako załącznik do protokołu z mediacji.


Jak długo trwa mediacja karna?

Sąd kierując strony do mediacji wyznacza termin jej trwania na okres do miesiąca czas , chyba że strony skierowane na mediacje zgodnie wniosą o wyznaczenie dłuższego terminu.

Mediacja w sprawach karnych obejmuje od 3 do 5 spotkań (trwających średnio 2 godziny) .


Koszty mediacji rodzinnej

Koszty postępowania mediacyjnego są wydatkami ponoszonymi przez Skarb Państwa.

Podziel się ze znajomymi