facebook

Mediacje Gospodarcze

Mediacja gospodarcza co to jest?

Mediacja gospodarcza to pozasądowa metoda rozwiązywania konfliktów między skonfliktowanymi stronami w obecności mediatora który jest bezstronny i neutralny.


Korzyści wynikające z mediacji gospodarczej?

 • Spotkanie w atmosferze życzliwości.
 • Możliwość wyrażenia własnych uczuć i potrzeb.
 • Mediacja daje poczucie podwójnego zwycięstwa.
 • Mediator nie narzuca rozwiązań.
 • Z mediacji można zrezygnować na każdym jej etapie.
 • Koszty postępowania mediacyjnego są niższe niż koszty sądowe.
 • Ugoda zawarta w procesie mediacji ma moc prawną po zatwierdzeniu przed sąd.
 • Mediacja w przeciwieństwie do sprawy sądowej daje stronom pełną poufność.

Co może być przedmiotem mediacji?

Przedmiotem mediacji gospodarczej może być każdy rodzaj konfliktu pomiędzy firmami bądź instytucjami, w którym strony konfliktu widzą szansę zakończenia go ugodą.


W jaki sposób można rozpocząć mediację?

Mediacja może być zlecona przez sąd, prowadzona jest też na podstawie umowy stron – zawartej poprzez wyrażenie zgody na przeprowadzenie mediacji, gdy druga strona o nią wnioskowała


Odmowa w procesie mediacyjnym, czy jest możliwa?

Zgodnie z zasadą dobrowolności strona może odmówić udziału w mediacji.


Ugoda mediacyjna, jaką ma moc?

Ugoda wypracowana w mediacji ma moc prawną po zatwierdzeniu jej przez sąd (art. 18315 k.p.c.).

Ugoda mediacyjna zostaje złożona w sadzie przez mediatora wraz z protokołem z mediacji.

Sąd na wniosek strony przeprowadza postępowanie w celu zatwierdzenia ugody zawartej w procesie mediacji.

Co to jest protokół z mediacji?

Protokół sporządzany jest przez mediatora i obejmuje:

 • miejsce i czas prowadzenia mediacji,
 • nazwiska i adresy stron,
 • imię, nazwisko i adres mediatora,
 • wynik mediacji

Odpis protokołu zostaje przekazany stronom, oryginał zostaje złożony w sądzie.

Jeśli w procesie mediacji została zawarta ugoda zostaje ona złożona w sądzie jako załącznik do protokołu z mediacji.


Jak długo trwa mediacja gospodarcza?

Sąd kierując strony do mediacji wyznacza termin jej trwania na okres do miesiąca czas , chyba że strony skierowane na mediacje zgodnie wniosą o wyznaczenie dłuższego terminu.

Mediacja w sprawach gospodarczych obejmuje od 3 do 5 spotkań (trwających średnio 2 godziny) .


Koszty mediacji gospodarczej

mediacja sądowa mediacja umowna
w sprawach o prawa majątkowe, w których znana jest wartość przedmiotu sporu 1% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1000 zł za całość postępowania mediacyjnego 1% wartości, jednak nie mniej niż 100zł za sesję mediacyjną , przy czym okres trwania sesji nie może przekraczać 1,5 godziny
w sprawach o prawa majątkowe, w których nie jest możliwe ustalenie wartości przedmiotu sporu 60 zł za pierwsze posiedzenie w wyznaczonym przez sąd terminie i 25 zł za każde kolejne. 150 zł za każdą rozpoczętą sesję, przy czym okres trwania sesji nie może przekraczać 1,5 godziny.
w sprawach o prawa niemajątkowe 60 zł za pierwsze posiedzenie w wyznaczonym przez sąd terminie i 25 zł za każde kolejne.  150 zł za każdą rozpoczętą sesję, przy czym okres trwania sesji nie może przekraczać 1,5 godziny.

WAŻNE!!!

W sprawach w których strony do mediacji skierował sąd, koszty mediacji wchodzą w skład kosztów procesu.

Podziel się ze znajomymi

Comments are closed.